ROLE OF SURFACE ACTIVE COMPOUNDS IN HOMOGENEOUS CATALYTIC OXIDATION PROCESSES

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-03-01-024

Keywords:

0

Abstract

0

Metrics

Metrics Loading ...

References

Romanovskiy B.V. (2000) Sovremennyj kataliz – nauka ili iskustvo? [Modern catalysis – science or art?] in Sorosovskij obrazovatelnyj jurnal [Soros educational journal], volume 6, issue №9, pp. 43-49.

Ivashchuk O.S., Skachko S.V., Mel’nyk Yu.R., Reutskyy V.V. (2006) Research of influencing of catalytic solutions on the process of oxidization of cyclohexane in Book of abstract “XVII International Conference on Chemical Reactors CHEMREACTOR-17”, Athens-Crete, Greece, pp. 646-647.

Ivashchuk O.S., Mel’nyk Yu.R., Reutskyy V.V. (2006) Doslidzhennya vplyvu katalitychnyh rozchyniv na process okysnennya cyclogeksanu [Research of influence of catalytic solutions on cyclohexane oxidation process] in Tezy sjomoi vseukrainskoi konferencii studentiv I aspirantiv “Suchasni problem himii” [Abstracts of 7th Ukrainian conference of students and PhD-students “Modern problems of chemistry”] Kyiv, p.105.

Ivashchuk O.S., Mel’nyk Yu.R., Reutskyy V.V. (2006) Vlijanie kataliticheskih rastvorov na process gomogenno-cataliticheskogo okislenija cyklogeksana [Influence of catalytic solutions on homogeneous – catalytic cyclohexane oxidation] in Materialy konferencyi “Organicheskaja himija ot Butlerova I Belshteina do sovremennosti” [Abstracts of conference “Organic chemistry from Butlerov and Belstain till modern age”] Sankt-Petersburg, Russia, p.669.

Reutskyy V.V., Ivashchuk O.S., Mel’nyk Yu.R. Analiz mehanizmu vplyvu koordynacijno-aktyvnyh spoluk na okremi stadia procesu okysnennja cyklohexanu [Analysis of mechanism of influence of coordination-active compounds on certain stages of cyclohexane oxidation process] in Tezy dopovidey XX Ukrainskoi konferencii z organichnoi himii [Abstracts of XX Ukrainian conference on Organic Chemistry] Odessa, p. 217..

Catalyst of oxidation of cyclohexane in cyclohexanole and cyclohexanone. Pat. №2022642 Russia. MKI В01 J31/04, В01 J31/02, С07 С27/121 / Mokryj E.M., Reutskyy V.V., Ludyn А.М., Starchevskyy V.L., Gyda V.М., Pazderskyj J.А., Stepanko L.S., Shafran М.I., Pravdyvyj I.I. – Lviv polytechnic institute.; №500877; Made. 03.09.91.; Published 15.11.94, Bulletin №21. – 5p.

Ludyn А.M. (1994) Udosconalennja promyslovyh katalizatoriv procesu okyslennya cyklogeksanu [Improvement of industrial catalysts of cyclohexane oxidation process] c.t.s. dissertation, Lviv, 125 p. с.

Matienko L.I. (1990) Vlijanie dobavok makrocyklicheskogo liganda 18-kraun-6 na kataliticheskuju aktivnost Со(АсАс)2 v reakcyi okislenija etilbenzola [Influence of additive of macrocyclic ligand 18-craun-6 at catalytic activity of Со(АсАс)2 in ethylbenzene oxidation reaction] in Kinetika i kataliz [Kinetics and Catalysis] number 6, pp. 1377 – 1381.

Gragerov I.P. (1994) Kraun soedinenija v organicheskom sinteze [Craun-compounds in organic synthesis] Kiev: Science, 343 p..

Reutskyy V.V. (2013)Intensyfikacija gomogenno-katalitychnogo okysnennya etylbenzolu [Intensification of homogeneous-catalytic oxidation of ethylbenzene] in Shidno-evropejskij jurnal peredovyh tehnologij [Eastern-european journal of modern sciences] № 2/6 (62)., pp. 24 – 28.

Published

2017-04-10

How to Cite

Реутский, В., Лудын, А., & Реутский, В. (2017). ROLE OF SURFACE ACTIVE COMPOUNDS IN HOMOGENEOUS CATALYTIC OXIDATION PROCESSES. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(03-01), 87–92. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-03-01-024

Issue

Section

Articles