OREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF UKRAINE, AS AN INNOVATION DEVELOPMENT

Authors

  • Lyudmila Boginskaya Sumy National Agrarian University http://orcid.org/
  • Aleksandr Savchenko Sumy National Agrarian University http://orcid.org/
  • Lidiya Savchenko Sumy National Agrarian University http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-06-01-052

Keywords:

export-import, foreign economic activity, international integration cooperation.

Abstract

In this article the development of the construction market of Ukraine in modern management conditions is considered. Problems of promotion of the construction industry of Ukraine on the world space are outlined. The analysis of foreign economic activity o

Metrics

Metrics Loading ...

References

Давиденко В. В. Удосконалення експортно-імпортної діяльності підприємства в умовах кризи / В. В. Давиденко, О. А. Зубарєва // [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://www.nbuv.gov.ua.

Богінська Л.О. Економічні засади формування та використання ресурсного потенціалу будівельного виробництва / Л.О.Богінська / Науковий вісник Ужгородського національного університету (Серія “Економіка”) - У., 2016р.- частина 1.- спецвипуск 2.- С. 92-104.

Коротун Є.В. Огляд наслідків змін технічного та митного регулювання Угоди про Асоціацію Україна – ЄС у сфері торгівлі будівельними матеріалами./ Б.С. Серебренніков, Є.В. Коротун // Збірник наукових праць молодих вчених «Актуальні проблеми економіки та управління»/ 2016.

Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: Образование и воспитание, Философия, Культура и искусство, Юриспруденция, История, Архитектура и строительство / И.Я.Львович, Ю.П.Олексин, А.В.Толбатов, А.П. Преображенский, О.Н.Чопоров и др. – Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018 – 169 с.

Толбатов А.В. Научное окружение современного человека: Экономика, Менеджмент, Медицина и фармацевтика, Химия, Биология, Сельское хозяйство, География и Геология / Львович И.Я., Н.М.Орлов, Преображенский А.П., Толбатов А.В., Чопоров О.Н. и др.–Одесса: КУПРИЕНКО СВ, 2018–175 с.

Толбатов А.В. Теоретичні основи розробки економіко-математичної моделі аналізу бізнес-процесів на промислових підприємствах / А.В. Толбатов, О.Б. В’юненко, О.О. Толбатова, І.А. Шеховцова В.А. Толбатов // Міжнародний науково-технічний журнал “ВОТТП”. – Хмельницький, 2017. – №4. – С. 67–73.

References:

Davydenko V. V. Usovershenstvovanie ehksportno-importnoj deyatel'nosti predpriyatiya v usloviyah krizisa / V. Davydenko, A. A. Zubareva // [EHlektronnyj resurs]. - Rezhim dostupa: http://www.nbuv.gov.ua.

Boginskaya L.A. EHkonomicheskie osnovy formirovaniya i ispol'zovaniya resursnogo potenciala stroitel'nogo proizvodstva / L.O.Bogins'ka / Nauchnyj vestnik Uzhgorodskogo nacional'nogo universiteta (Seriya "EHkonomika") - V., 2016r.- chast' 1.- specvypusk 2.- S. 92-104.

Korotun E.V. Obzor posledstvij izmenenij tekhnicheskogo i regulirovaniya Soglasheniya ob associacii Ukraina - ES v sfere torgovli stroitel'nymi materialami. / B.S. Serebrennikov, E.V. Korotun // Sbornik nauchnyh trudov molodyh uchenyh «Aktual'nye problemy ehkonomiki i upravleniya» / 2016.

Tolbatov A.V. Nauchnoe okruzhenie sovremennogo cheloveka: Obrazovanie i vospitanie, Filosofiya, Kultura i iskusstvo, Yurisprudentsiya, Istoriya, Arhitektura i stroitelstvo / I.Ya.Lvovich, Yu.P.Oleksin, A.V.Tolbatov, A.P. Preobrazhenskiy, O.N.Choporov i dr. – Odessa: KUPRIENKO SV, 2018 – 169 s.

Tolbatov A.V. Nauchnoe okruzhenie sovremennogo cheloveka: Ekonomika, Menedzhment, Meditsina i farmatsevtika, Himiya, Biologiya, Selskoe hozyaystvo, Geografiya i Geologiya / Lvovich I.Ya., N.M.Orlov, Preobrazhenskiy A.P., Tolbatov A.V., Choporov O.N. i dr.–Odessa: KUPRIENKO SV, 2018–175 s.

Tolbatov A.V. Teorety`chni osnovy` rozrobky` ekonomiko-matematy`chnoyi modeli analizu biznes-procesiv na promy`slovy`x pidpry`yemstvax / A.V. Tolbatov, O.B. V'yunenko, O.O. Tolbatova, I.A. Shexovczova V.A. Tolbatov // Mizhnarodny`j naukovo-texnichny`j zhurnal “VOTTP”. – Xmel`ny`cz`ky`j, 2017. – №4. – S. 67–73.

Published

2017-12-29

How to Cite

Богинская, Л., Савченко, А., & Савченко, Л. (2017). OREIGN ECONOMIC ACTIVITY OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY OF UKRAINE, AS AN INNOVATION DEVELOPMENT. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(06-01), 78–83. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2018-06-01-052

Issue

Section

Articles