ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ: УКРАИНСКИЙ КОНТЕНТ

Авторы

  • Светлана Чупахина Прикарпатский национальный университет имени Василия Стефаника http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-07-04-065

Ключевые слова:

інклюзивне навчання, інклюзивне освітнє середовище, діти з особливими освітніми потребами, готовність до професійної діяльності, компетентнісний підхід, інклюзивна компетентність майбутніх учителів, ключові компетентності.

Аннотация

В статті проаналізовано особливості формування інклюзивної компетентності майбутніх учителів в умовах інклюзивного освітнього середовища. Доведено актуальність та доцільність дослідження проблеми формування готовності майбутніх учителів до роботи з дітей

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Бібік Н.М. Компетентнісний підхід у сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: бібліотека з освітньої політики: монографія / Н.М. Бібік, Л.С. Ващенко, О.І. Локшина та ін. ; під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.: К.І.С., 2004. – 112 с.

Електронний ресурс: Веб-сайт Міністерства освіти і науки України (www.mon.gov.ua) рубрика «Освіта дітей з особливими потребами».

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України; Головний ред. В.Г.Кремень // – К.: Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Колупаєва А.А. Діти з особливими освітніми потребами та організація їх навчання: наук.-метод. посіб. / А.А.Колупаєва, Л.О. Савчук // – К.: Наук. світ, 2010. – С. 44-63.

Методичні рекомендації з розроблення складових галузевих стандартів вищої освіти (компетентнісний підхід)/ Укладачі: В.Л. Гуло, К.М. Левківський, Л.О. Котоловець, Н.І. Тимошенко, В.П. Погребняк, А.В. Гончарова, М.О. Присенко, М.В. Симонова, Н.В. Крошко – К.: Інститут інноваційних технологій і змісту освіти МОН України, 2013. – 90 с.

Философский словарь [Текст] / Под ред. М.М. Розенталя. – М.: Политиздат, 1991. – 560 с.

Формування готовності педагогічних працівників до роботи з дітьми з особливими потребами в умовах інклюзивного навчання: тематичний збірник праць / упоряд. А.А.Волосюк, Н.А.Басараба, С.С.Козловська; за заг. редакцією А.О.Лавренчука. – Рівне: РОІППО, 2014. – 343 с.

References:

Bibik N.M. Kompetentnisny`j pidxid u suchasnij osviti: svitovy`j dosvid ta ukrayins`ki perspekty`vy`: biblioteka z osvitn`oyi polity`ky`: monografiya / N.M. Bibik, L.S. Vashhenko, O.I. Lokshy`na ta in. ; pid zag. red. O.V. Ovcharuk. – K.: K.I.S., 2004. – 112 s.

Elektronny`j resurs: Veb-sajt Ministerstva osvity` i nauky` Ukrayiny` (www.mon.gov.ua) rubry`ka «Osvita ditej z osobly`vy`my` potrebamy`».

Ency`klopediya osvity` / Akad. ped. nauk Ukrayiny`; Golovny`j red. V.G.Kremen` // – K.: Yurinkom Inter, 2008. – 1040 s.

Kolupayeva A.A. Dity` z osobly`vy`my` osvitnimy` potrebamy` ta organizaciya yix navchannya: nauk.-metod. posib. / A.A.Kolupayeva, L.O. Savchuk // – K.: Nauk. svit, 2010. – S. 44-63.

Metody`chni rekomendaciyi z rozroblennya skladovy`x galuzevy`x standartiv vy`shhoyi osvity` (kompetentnisny`j pidxid)/ Ukladachi: V.L. Gulo, K.M. Levkivs`ky`j, L.O. Kotolovecz`, N.I. Ty`moshenko, V.P. Pogrebnyak, A.V. Goncharova, M.O. Pry`senko, M.V. Sy`monova, N.V. Kroshko – K.: Insty`tut innovacijny`x texnologij i zmistu osvity` MON Ukrayiny`, 2013. – 90 s.

Fy`losofsky`j slovar` [Tekst] / Pod red. M.M. Rozentalya. – M.: Poly`ty`zdat, 1991. – 560s.

Formuvannya gotovnosti pedagogichny`x pracivny`kiv do roboty` z dit`my` z osobly`vy`my` potrebamy` v umovax inklyuzy`vnogo navchannya: tematy`chny`j zbirny`k pracz` / uporyad. A.A.Volosyuk, N.A.Basaraba, S.S.Kozlovs`ka; za zag. redakciyeyu A.O.Lavrenchuka. – Rivne: ROIPPO, 2014. – 343 s.

Опубликован

2017-04-29

Как цитировать

Чупахина, С. (2017). ИННОВАЦИОННЫЕ ПОДХОДЫ К ФОРМИРОВАНИЮ ИНКЛЮЗИВНОГО КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ УЧИТЕЛЕЙ: УКРАИНСКИЙ КОНТЕНТ. Modern Engineering and Innovative Technologies, 4(07-04), 64–77. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-07-04-065

Выпуск

Раздел

Статьи