ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ

Авторы

  • Валентина Теслюк Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины http://orcid.org/0000-0003-1112-428x
  • Саргиз Сейидов Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины http://orcid.org/

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-09-02-002

Ключевые слова:

компетентність, інтерактивна компетентність, майбутній викладач, констатувальний експеримент, рівні сформованості інтерактивної компетентності.

Аннотация

У статті висвітлено констатувальний етап експерименту вивчення фактичного стану сформованості інтерактивної компетентності майбутніх викладачів. Для досягнення поставленої мети у експерименті використано методи спостереження, анкетування, тестування. Засо

Metrics

Загрузка метрик ...

Библиографические ссылки

Беспалько В. П. Программированное обучение (дидактические основы). Москва: Высшая школа, 1970. 301 с.

Радишевська М. М. Критерії та показники рівня сформованості інтерактивної компетентності майбутніх учителів гуманітарних спеціальностей в процесі університетської освіти. Психолого-педагогічні проблеми в освітньому процесі: зб. наук. ст. Харківський нац. пед. унів-т ім. Г. Сковороди. Харків: ХНПУ; ХОГОКЗ, 2012. С. 249-255.

Теслюк В.М., Петрух Р.Б. Компетентнісний підхід у вищій професійній освіті. Науковий вісник Національного університету біоресурсів і природокористування України. Київ, 2010. С. 153-158.

Теслюк В.М. Структурні компоненти індивідуального стилю професійно-педагогічного спілкування. Науковий вісник Національного аграрного університету. Київ, 2005. Вип.88. С.245-255.

Теслюк В.М. Технології соціально-педагогічної діяльності: термінологічний словник-довідник. К.: НАКККіМ, 2011. 145с.

References:

Bespalko V. P. Prohrammyrovannoe obuchenye (dydaktycheskye osnovы). Moskva: Vыsshaia shkola, 1970. 301 s.

Radyshevska M. M. Kryterii ta pokaznyky rivnia sformovanosti interaktyvnoi kompetentnosti maibutnikh uchyteliv humanitarnykh spetsialnostei v protsesi universytetskoi osvity. Psykholoho-pedahohichni problemy v osvitnomu protsesi: zb. nauk. st. Kharkivskyi nats. ped. univ-t im. H. Skovorody. Kharkiv: KhNPU; KhOHOKZ, 2012. S. 249-255.

Tesliuk V.M., Petrukh R.B. Kompetentnisnyi pidkhid u vyshchii profesiinii osviti. Naukovyi visnyk Natsionalnoho universytetu bioresursiv i pryrodokorystuvannia Ukrainy. Kyiv, 2010. S. 153-158.

Tesliuk V.M. Strukturni komponenty indyvidualnoho styliu profesiino-pedahohichnoho spilkuvannia. Naukovyi visnyk Natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Kyiv, 2005. Vyp.88. S.245-255.

Tesliuk V.M. Tekhnolohii sotsialno-pedahohichnoi diialnosti: terminolohichnyi slovnyk-dovidnyk. K.: NAKKKiM, 2011. 145s.

Опубликован

2019-10-29

Как цитировать

Теслюк, В., & Сейидов, С. (2019). ИССЛЕДОВАНИЯ ИНТЕРАКТИВНОЙ КОМПЕТЕНТНОСТИ БУДУЩИХ ПРЕПОДАВАТЕЛЕЙ. Modern Engineering and Innovative Technologies, 2(09-02), 53–56. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2019-09-02-002

Выпуск

Раздел

Статьи