SCIENTIFIC RESEARCH NARRATIVES IN HIGHER EDUCATION: TEACHING MODERN LANGUAGES AND LITERATURE AND HISTORICAL DISCOURSES IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-021

Keywords:

research narratives, conditions of uncertainty, adaptive learning, «educational training brunch», linguistic-literary and historical discourses, «rational» search for information, resourcefulness, educational practices

Abstract

The article focuses on the key aspects of scientific and research narratives in the higher education system in the context of teaching modern linguistic, literary and historical discourses under conditions of uncertainty. The methodology for conducting an

Metrics

Metrics Loading ...

References

Альошкіна Л. П., Новак І. М. Особливості організації та перспективи розвитку науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти у вітчизняних закладах вищої освіти. Ефективна економіка. URL: http://www.economy.nayka.com.ua/pdf/2_2021/103.pdf (дата звернення: 03.02.2023).

Бодик О. П. Принципи інтеграції професійної та іншомовної підготовки конкурентоспроможного вчителя ІМ у системі вищої освіти. Варіативні моделі й технології трансформації професійного розвитку фахівців в умовах відкритої освіти : зб. матер. Всеукр. наук.-практ. інтернет-конф., м. Київ, 23 черв. 2022 р. Київ, 2022. С. 53–58.

Бордюк Л. В. Англомовна наукова комунікація в університетській ос віті України. Стратегії міжкультурної комунікації в мовній освіті сучасного ВНЗ : зб. матеріалів Міжнар. наук.-практ. конф., м. Київ (21 бер. 2017 р.). Київ, 2017. 415 с.

Гарбера І. В. Лінгвокультурний концепт людина. Репрезентація освітніх досягнень, мас медіа та роль філології у сучасній системі наук : [колективна монографія] / під ред. В. Г. Каплак. Вінниця : Європейська наукова платформа, 2021. С. 5–15.

Кравченко О. В. Науково-дослідницька діяльність як умова підготовки до професійного самовиявлення майбутнього викладача-філолога. Інноваційна педагогіка. 2020. Вип. 21. Т. 1. С. 140–144. URL: http://www.innovpedagogy.od.ua/archives/2020/23/part_1/33.pdf (дата звернення: 30.01.2023).

Мішеніна Т. Формування дослідницької компетенції майбутніх учителів філологічних спеціальностей. Людинознавчі студії. Педагогіка. 2014. Вип. 29 (3). С. 105–115.

Салагуб Л. І. Побут і культура Гетьманщини ХVІІІ ст. в мемуарних джерелах. Вісник Луганського національного університету імені Тараса Шевченка. Історичні науки. 2017. №6. С. 52–64. URL: http://nbuv.gov.ua/UJRN/vlui_2017_6_7 (дата звернення: 01.02.2023).

Січинський В. Чужинці про Україну : вибір з описів подорожів по Україні та ін. писань чужинців про Україну за десять ст. / [5-е вид]. Авґсбурґ : Вид. Петра Павловича, 1946. 118 с.

Субтельний О. Україна : історія / Пер. з англ. Ю. І. Шевчука; вст. ст. С. В. Кульчицького. Київ : Либідь, 1991. 512 с.

Шевченко В. Е. Мультимедійні історії : навч. посіб. Київ : Інститут журналістики, 2020. 74 с.

Published

2023-02-28

How to Cite

Бодик, О., & Салагуб, Л. (2023). SCIENTIFIC RESEARCH NARRATIVES IN HIGHER EDUCATION: TEACHING MODERN LANGUAGES AND LITERATURE AND HISTORICAL DISCOURSES IN CONDITIONS OF UNCERTAINTY. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(25-03), 34–42. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-021

Issue

Section

Articles