SLAVIC GODDESS MOKOSHA: LINGUOCULTURAL DIMENSION

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-069

Keywords:

Mokosha, the cult of the Goddess, the Great Goddess, the pantheon of Prince Volodymyr, chronicles, legends, myths, cult

Abstract

The paper examines the linguistic and cultural dimension of the image of the Slavic goddess Mokoshi. Historical and literary sources were analyzed, the etymology of the name Mokosha was clarified on the basis of encyclopedic, literary, mythological and fo

Metrics

Metrics Loading ...

References

Боровський Я.Є. Світогляд давніх киян. – Київ : Наук, думка, 1992. – 176 с.

Войтович В. М. Українська міфологія. – Київ: Либідь, 2002. – 662 с.

Гаврилюк Е. Еротичні імплікації рослинної символіки в українській календарній обрядовості // Студії з інтегральної культурології 2. Ритуал (Спецвипуск «Народознавчих зошитів», Львів, 1999.

Гуменна Д. Благослови, Мати!: Казка-есей. – К.: Вид. дім «КМ Academia», 1994. – 288 с.

Етимологічний словник української мови: В 7 т. / АН УРСР. Ін-т мовознавства ім. О. О. Потебні; Редкол. О. С. Мельничук (головний ред.) та ін. – К. : Наук. Думка, 1983. Т. 3.: Кора – М / Укл.: Р. В. Болдирєв та ін. – 1989. – 552 с.

Жуйкова М. Номінація смерті та архаїчне мислення//Студії з інтегральної культурології 1. Танатос (Специвпуск «Народознавчих зошитів»), Львів, 1996.

Златоустрій. Древаняя Русь Х – ХІІ вв. – М.: Мол. гвардия, 1990.

Іларіон (Огієнко І.; митрополит). Дохристиянські вірування українського народу : історично-релігійна монографія / Митрополит Іларіон (І. Огієнко). – Київ: Обереги, 1992. – 424 c.

Лозко Г. С. Українське язичництво як джерело побутового релігійного синкретизму [Текст] : дис... канд. філос. наук: 09.00.11 / Лозко Галина Сергіївна ; НАН України, Ін-т філософії. – К., 1996. – 147 с.

Мифы народов мира. [В 2-х т.] – М., 1980. – Т.1 – 671с. 1982. – Т.2 – С.169.

Нидерле Л. Славянские древности. – М.: Алатейя, 2000.

Попович М. В. Нарис історії культури України : [посібник]; Міжнар. фонд «Відродження». – Київ: АртЕк, 1998. – 727 с.

Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М.: Русское слово, 1997.

Скуратівський В.Т. Русалії. – К.: Довіра, 1996. – 734 с.

Published

2023-02-28

How to Cite

Циганок, О., & Санівський, О. (2023). SLAVIC GODDESS MOKOSHA: LINGUOCULTURAL DIMENSION. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(25-03), 201–205. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-069

Issue

Section

Articles