THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE PSYCHOLOGICAL CONCEPT OF MANAGEMENT

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-125

Keywords:

management psychology, psychological readiness, human-centeredness, model of innovative competencies

Abstract

The article considers the conceptual foundations of management psychology and its structural components, reveals the peculiarities of its development in domestic scientific research, identifies the main priorities of the psychological concept of managemen

Metrics

Metrics Loading ...

References

Harashchuk, O. V. & Kutsenko V. I. (2015). Innovatsiinyi pidkhid do pidhotovky kadriv u konteksti zabezpechennia yikh konkurentozdatnosti// Mizhnarodnyi naukovyi visnyk / red. kol.: I. V. Artomov (holova), O. I. Sviezhentseva, I. A. Hrabova ta in. – Uzhhorod : DVNZ"UzhNU", 2015. – Spetsvyp. 1 (10). – S. 228-244.

Hrusheva, A. A. Pilevych O. A. & (2017). Formuvannia upravlinskoi kompetentnosti maibutnikh ekonomistiv u kulturno-osvitnomu seredovyshchi vyshchoho navchalnoho zakladu// Onovlennia zmistu, form ta metodiv navchannia i vykhovannia v zakladakh osvity. - 2017. - Vyp. 16. - S. 203-207. - Rezhym dostupu: http://nbuv.gov.ua/UJRN/Ozfm_2017_16_63

Hriha H. Yu. (2018). Modeliuvannia vplyvu liudskoho kapitalu na ekonomichne zrostannia/ H. Yu. Hriha. – 2018. URL: https://naub.oa.edu.ua/2018/modeliuvannia-vplyvu-liudskoho-kapita/

Dmytrenko, H., & Holovach, N. (2021). Liudynotsentrychna sutnist ekonomichnoho rozvytku. Ekonomika ta suspilstvo, (29). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2021-29-8

Karamushka, L.M., & Moskalov, M.V. (2011). Psykholohichni umovy pidhotovky maibutnikh menedzheriv do upravlinnia zminamy v orhanizatsii : Monohrafiia. – Kyiv: «Prosvita», 2011. – 200.

Kolomiiets V.M. (2018). Osvita yak forma investytsii v liudskyi kapital natsionalnoi ekonomiky//Investytsiino-innovatsiina diialnist. Intelekt KhKhI № 2 ‘2018.- S.139-144

Luhova, V. M. & Sierikov, D. O. (2019). Model rozvytku upravlinskoi kompetentnosti kerivnykiv pidpryiemstva//Suchasni problemy upravlinnia pidpryiemstvamy: teoriia ta praktyka : materialy mizhnar. naukovo-prakt. konf., 18-19 ber. 2019 r. — Kh.: FOP Panov A.M., 2019. – S. 75–77.

Liudynotsentrychna systema derzhavnoho upravlinnia v Ukraini: utopiia chy shans: monohrafiia / [za zahalnoiu redaktsiieiu H. A. Dmytrenko.] – K.: DKS-Tsentr, 2014. – 240 s.

Mayo E. (216) The Social Problems of an Industrial Civilization. London : Routledge & Kegan Paul, 1949. 216 p. URL: https://archive.org/details/in.ernet.dli.2015.264316/page/n3

Melnyk M. Kompetentsii spivrobitnykiv pidpryiemstv, shchodo zdatnosti do stvorennia ta vprovadzhennia vidkrytykh innovatsii / M. Melnyk // Halytskyi ekonomichnyi visnyk. — T.: TNTU, 2020. — Tom 63. — № 2. — S. 56-63. — (Ekonomika). https://doi.org/10.33108/galicianvisnyk_tntu2020.02

Orban-Lembryk L.E. (2003). Psykholohiia upravlinnia: navchalnyi posibnyk/Orban-Lembryk L.K.-K.: Akademvydav, 2003.-568 s.

Standart vyshchoi osvity Ukrainy: zatv. Nakazom Ministerstva osvity i nauky Ukrainy 10. 07. 2019 r. № 959. URL: https://mon.gov.ua/storage/ app/media/vishcha-osvita/zatverdzeni%20standarty/2019/07/12/073- menedzhment-magistr.pdf.

Cherusheva H., & Parkhomenko V. (2022). Pryntsyp liudynotsentryzmu yak osnova humanizatsii osvity/Aktualni doslidzhennia v sotsialnii sferi : Materialy KhKh Mizhnarodnoi naukovo-praktychnoi konferentsii (m. Odesa, 17 lystopada 2022 r.) / hol. red. V.V. Korneshchuk. – Odesa: FOP Bondarenko M. O., 2022. – S.99-101.

Shakhno A. Yu. (2019). Liudskyi kapital v umovakh hlobalizatsii: otsiniuvannia, rozvytok ta derzhavne rehuliuvannia / A. Yu. Shakhno. – Kryvyi Rih: Vydavnytstvo FO-P Cherniavskyi D. O., 2019. – 360 s.

Published

2023-02-28

How to Cite

Черушева, Г., & Пархоменко, В. (2023). THEORETICAL AND METHODOLOGICAL FOUNDATIONS OF THE DEVELOPMENT OF THE PSYCHOLOGICAL CONCEPT OF MANAGEMENT. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(25-03), 141–146. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-125

Issue

Section

Articles