IMPROVING THE LEGISLATION REGULATING OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES AS AN URGENT REQUIREMENT OF OUR TIME

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-26-04-016

Keywords:

operational units, operational and investigative activities, human rights and freedoms, natural rights, necessary self-defence, foreign experience.

Abstract

The article deals with the issue of expediency of further existence of operational units of law enforcement agencies in the light of practical application of covert methods of obtaining information about crimes and persons who have committed or are prepa

Metrics

Metrics Loading ...

References

Офіс Генерального прокурора України. Офіційний сайт. Статистика // URL: https://gp.gov.ua/ua/posts/statistika (дата звернення 22.03.2023).

Розкриття злочинів у сфері виготовлення та збуту алкогольних напоїв : навч.-практ. посіб. / Некрасов В.А., Лисенко А.М., Пеньков С.В., Матвійчук В.В. – Одеса : Юридична література, 2009. – 160 с.

Cереда О.О. Щодо питання природності природних прав людини: теоретичний аспект. // Медичне право України: правовий статус пацієнтів в Україні та його законодавче забезпечення (генезис, розвиток, проблеми і перспективи вдосконалення. // Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції 17-18.04.2008, м. Львів // URL: http://medicallaw.org.ua/uploads/media/02_284_01.pdf (дата звернення 22.03.2023).

Конвенція про захист прав і основоположних свобод людини // URL: http://zakon1.rada.gov.ua/laws/show/995_004 (дата звернення 22.03.2023).

Білас А.І. Правоохоронна діяльність країн ЄС: порівняльно-правове дослідження. // Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук. // Національна академія внутрішніх справ, К., 2016 // URL: https://science.lpnu.ua/research/disscoun/d-3505219/bilas-andriy-ivanovych (дата звернення 22.03.2023).

Позюбанов Р.П. Правове забезпечення оперативно-розшукової діяльності: досвід країн Європейського союзу. // Вісник Маріупольського державного університету. Серія: право, 2013, вип. 6, с. 217-223 // URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S2 (дата звернення 22.03.2023).

Тагієв С.Р. Зарубіжний досвід проведення негласних слідчих (розшукових) дій. // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Сер.: Юриспруденція. 2015, № 13, том 2, с. 98-101 // URL: http://www.vestnik-pravo.mgu.od.ua/archive/juspradenc13/part_2/29.pdf (дата звернення 22.03.2023).

Кислий А.М., Чайка Р.А., Денисенко М.М. Зарубіжний досвід нормативного регулювання негласних слідчих (розшукових) дій. // Наукові праці МАУП, 2016, вип. 49(2), с. 65–73 // URL: http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Npmaup_2016_49_11 (дата звернення 22.03.2023).

Published

2023-04-30

How to Cite

Пеньков, С., & Волошина, М. (2023). IMPROVING THE LEGISLATION REGULATING OPERATIONAL AND INVESTIGATIVE ACTIVITIES AS AN URGENT REQUIREMENT OF OUR TIME. Modern Engineering and Innovative Technologies, 4(26-04), 3–9. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-26-04-016

Issue

Section

Articles