THE SIGNIFICANCE OF VETERINARY SANITATION AND THE EFFECT OF PREVENTIVE MEASURES ON THE HEALTH OF FARM ANIMALS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-24-01-003

Keywords:

animal hygiene, welfare, ethology, health, disease prevention.

Abstract

In the modern conditions of conducting various branches of animal husbandry, scientific achievements and practical experience in matters of hygienic research are summarized, as well as the main priorities of scientific research in hygiene, ethology, welfa

Metrics

Metrics Loading ...

References

Demchuk M. V., Kozenko O. V., Jeneczek W., Buchko O. M. (2011). Stan dotrymannia hihiienichnykh, etolohichnykh, dobrobutnykh norm i veterynarno-sanitarnykh vymoh v praktytsi provedennia naukovo-vyrobnychykh doslidiv na produktyvnykh tvarynakh [The state of compliance with hygienic, ethological, welfare standards and veterinary and sanitary requirements in the practice of research and production experiments on productive animals]. Zbirnyk naukovykh prats Vinnytskoho natsionalnoho ahrarnoho universytetu. Vinnytsia. Vyp. 8 (48). S. 104-108. (in Ukrainian).

Kaletnyk H.M., Kulyk M.F., Petrychenko V.F. (2007). Osnovy perspektyvnykh tekhnolohii vyrobnytstva produktsii tvarynnytstva [Fundamentals of advanced technologies for livestock production]. Vinnytsia: “Enozis”. 584 s (in Ukrainian).

Patrov V.S., Nedvyha M.M., Pavliv B.A. (2000). Osnovy variatsiinoi statystyky. Biometriia [Fundamentals of variation statistics. Biometrics]: Posibnyk z henetyky silskohospodarskykh tvaryn. Dnipropetrovsk: Sich. 193 s (in Ukrainian).

Polishchuk T.V. (2011). Vidtvorna zdatnist koriv u zalezhnosti vid systemy utrymannia ta chasu otelu [Reproductive capacity of cows depending on the system of keeping and time of calving]. Zbirnyk naukovykh prats VNAU. Vinnytsia. Vypusk 8(48). S. 222-226 (in Ukrainian).

Polovyi L.V., Kazmiruk L.V. (2017). Efektyvnist vykorystannia vyhulno-hodivelnykh maidanchykiv ta kulturnykh pasovyshch pry vyrobnytstvi moloka vid koriv ukrainskoi chorno-riaboi molochnoi porody [Efficiency of use of feeding and feeding grounds and cultural pastures in the production of milk from cows of the Ukrainian black-and-white dairy breed]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Vinnytsia. Vyp. 4(98). S. 185-189 (in Ukrainian).

Polovyi L.V., Polishchuk T.V. (2016). Enerhetychna tsinnist ta efektyvnist vyrobnytstva moloka koriv ukrainskoi chorno-riaboi ta ukrainskoi chervono-riaboi molochnykh porid [Energy value and efficiency of milk production of Ukrainian black-spotted and Ukrainian red-spotted dairy breeds]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Vinnytsia. Vyp. 3(94). S. 142-149 (in Ukrainian).

Vasylchenko O.M. (2008). Rozvytok molochnoho skotarstva v konteksti intehratsii Ukrainy u svitovu ekonomiku [Development of dairy farming in the context of Ukraine's integration into the world economy]. Ekonomika APK: Mizhnarodnyi naukovo-vyrobnychyi zhurnal. № 2(160). S. 34-36 (in Ukrainian).

Vidomchi normy tekhnolohichnoho proektuvannia. (2005). Skotarski pidpryiemstva (kompleksy, fermy, mali fermy) [Livestock enterprises (complexes, farms, small farms)]. VNTP-APK-01.05. K. Ministerstvo ahrarnoi polityky Ukrainy. 111 s (in Ukrainian).

Yaremchuk O.S., Lotka H.I., Polishchuk T.V. (2019). Metodolohiia ta orhanizatsiia naukovykh doslidzhen u veterynarnii hihiieni, sanitarii ta ekspertyzi [Methodology and organization of scientific research in veterinary hygiene, sanitation and examination]: navchalnyi posibnyk. Vinnytsia. 300 s (in Ukrainian).

Yaremchuk O.S., Varpikhovskyi R.L. (2017). Vplyv umov utrymannia koriv na parametry mikroklimatu povitria u tvarynnytskykh prymishchenniakh ta otrymannia dodatkovykh enerhonosiiv [Influence of cows housing conditions on air microclimate parameters in livestock premises and production of additional energy sources]. Ahrarna nauka ta kharchovi tekhnolohii. Vinnytsia. Vyp. 2(96). S. 259-267 (in Ukrainian).

Zakharenko M.O., Poliakovskyi V.M., Shevchenko L.V., Yaremchuk O.S. Systemy utrymannia tvaryn [Animal housing systems]. Navchalnyi posibnyk. K.: «Tsentr uchbovoi literatury», 2016. 424 s (in Ukrainian).

Zakharenko M.O., Shevchenko L.V., Poliakovskyi V.M. Metodychnyi posibnyk do provedennia laboratornykh zaniat z dystsypliny «Veterynarna sanitariia ta hihiiena» [Methodical manual for laboratory classes in the discipline "Veterinary Sanitation and Hygiene"]. Napriam pidhotovky 6.110101 «Veterynarna medytsyna». K. 2014. 217 s (in Ukrainian).

Published

2022-12-30

How to Cite

Яремчук, О., & Варпіховський, Р. (2022). THE SIGNIFICANCE OF VETERINARY SANITATION AND THE EFFECT OF PREVENTIVE MEASURES ON THE HEALTH OF FARM ANIMALS. Modern Engineering and Innovative Technologies, 1(24-01), 99–109. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2022-24-01-003

Issue

Section

Articles