SELF-MANAGEMENT AS ONE OF THE TOOLS FOR FORMING MOTIVATION FOR THE FUTURE ACTIVITIES OF FOOD INDUSTRY PROFESSIONALS

Authors

DOI:

https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-120

Keywords:

specialists, food technologies, practical training, modeling, self-management, preparedness.

Abstract

We believe that an important aspect of forming motivation for professional activity in any field is the search for various methods and means of modeling educational activities, including practical education and training of applicants. Practical training

Metrics

Metrics Loading ...

References

Енциклопедія освіти / Акад. пед. наук України ; гол. ред. В. Г. Кремень. – К. : Юрінком Інтер, 2008. – 1040 с.

Лазарєв, М. І. Теоретичні та методичні засади креативного навчання студентів технічних дисциплін : [монографія] / М.І. Лазарєв, Н.П. Рубан, Т.А. Лазарєва. — Харків — Горлівка : Вид-во “ЛІХТАР”, 2009. — 112 с.

Мельник О.Ф. Формування професійної компетентності майбутніх техніків-технологів виробництва харчової продукції в процесі вивчення природничих дисциплін. Дис. …канд. пед. наук / 13.00.04 – теорія і методика професійної освіти. – Житомирський державний університет імені Івана Франка, Житомир, 2017. – 372 с.

Мещанінов, О. П. Сучасні моделі розвитку університетської освіти в Україні: теорія і методика: автореф. дис... д-ра пед. наук: 13.00.04 / О. П. Мещанінов ; Ін-т педагогіки і психології проф. освіти АПН України. – К. [б. в.], 2005. – 42 с.

Ноздренко Є. А. Самоменеджмент в організації навчання студентів. Сучасні проблеми науки та освіти. 2006. № 1. С. 81-82.

Ткач Л.В., Дуганець В.І. Критерії оцінювання практичної підготовленості майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчових концентратів» у коледжах харчової промисловості. Вісник Житомирського державного університету імені Івана Франка. 2019. № 2. С. 25-33.

Ткач Л.В. Педагогічне моделювання практичної підготовки майбутніх техніків-технологів зі спеціальності «Виробництво хліба, кондитерських, макаронних виробів і харчоконцентратів». Український педагогічний журнал. 2019. №2. С. 106-118. (Google Scholar, Index Copernicus International, ERIH Plus, РІНЦ, Research Bible, CrossRef).

Янчева, Л.М., 2010. Інноваційної підходи до формування фахівця нового покоління з напряму підготовки «Харчові технології та інженерія» / В: Янчева, Л.М. Крайнюк, Л.М. та Пивоваров, П.П. ред. // «Модернізація вищої освіти та проблеми управління якістю підготовки фахівців. Теоретико-методологічні та практичні проблеми підготовки фахівців за ступеневою системою освіти»: матеріали VІІІ Всеукраїнської науково-методичної конференції ХДУ харчування та торгівлі, (Харків, 23 вересня 2010). – Харків, 2010. – С. 9-13.

Published

2023-02-28

How to Cite

Білецька, Г., & Ткач, Л. (2023). SELF-MANAGEMENT AS ONE OF THE TOOLS FOR FORMING MOTIVATION FOR THE FUTURE ACTIVITIES OF FOOD INDUSTRY PROFESSIONALS. Modern Engineering and Innovative Technologies, 3(25-03), 135–140. https://doi.org/10.30890/2567-5273.2023-25-03-120

Issue

Section

Articles